Comisión executiva

Apróbanse os prezos das residencias para o curso 2019/20, diversas taxas e memorias de cursos, os estatutos da AUNETI e a adhesión de Empresariais e Turismo á Asoc. Olimpiada de Economía

2019-06-05T12:08:56+00:002 de Abril de 2019|Comisión executiva|

O martes día 2 de abril de 2019, ás 12:35 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (10.10.2018).
  Apróbase por asentimento. 
 2. Informe do presidente.
 3. Análise da situación e da evolución da taxa de abandono e cambio de estudos na UVigo, consonte os datos da Área de Calidade, correspondentes aos cursos 2015/16, 2016/17 e 2017/18.
  A Comisión dáse por informada. 
 4. Análise da situación e da evolución da taxa de gradación na UVigo, por ámbitos, centros e titulacións, consonte os datos da Área de Calidade, nos cursos 2015/16, 2016/17 e 2017/18.
  A Comisión dáse por informada. 
 5. Aprobación, se procede, das taxas dos seguintes cursos:
  – V Curso de formación en “Programación Java”
  – IV Curso de formación en “Análise avanzada da información (Microsoft Excel)”
  – XV Curso de formación en “Fundamentos de deseño técnico con SOLIDWORKS”
  – XVI Curso de formación en “Fundamentos de deseño técnico con SOLIDWORKS”
  – VI Curso de formación en “Introdución á programación en PYTHON”
  – IV Curso complementario en “Introdución á simulación FEM e CFD con ANSYS”
  – V Curso complementario en “Técnicas manipulativas nas extremidades”
  – II Curso de formación en “Mestría en compostaxe”
  – XV Curso de formación en “O IVE na fiscalidade empresarial. Edición 2019”
  – I Curso de formación en “Deseño e fabricación con Catia V5”
  – VI Curso de formación en “Estatística avanzada con “R” para profesionais da saúde”
  – I Curso de formación en “Data Mining con “R”
  – IX Curso de formación en “Estatística con “R” para investigadores”
  – VII Curso de formación en “Estatística con “R” para profesionais da saúde”
  – II Curso de formación en “Deseño web”
  A Comisión acorda aprobar as taxas destes cursos. 
 6. Supervisión, se procede, das taxas dos seguintes cursos:
  – I Curso complementario en “Introdución á xestión empresarial a través de Odoo. Aplicación práctica ao Ilot”
  –  V Curso de formación en “Deseño, programación e administración de bases de datos”
  –  I Curso de formación en “Mediación civil e mercantil (Lei 5/2012)”
  –  II Curso de formación en “Advanced Trading”
  –  VIII Curso de formación en “Control estatístico de calidade con “R”
  A Comisión acorda ratificar as taxas destes cursos. 
 7. Informe sobre as Memorias finais dos seguintes cursos, que contan coa aprobación previa do Presidente:
  – III Curso de formación en “Deseño de sistemas encaixados en FPGAS con XILINX VIVADO”
  –  IV Curso de formación en “Deseño, programación e administración de bases de datos”
  –  XIV Curso de formación en “O IVE na fiscalidade empresarial”
  –  V Curso de formación en “Estatística avanzada con “R” para profesionais da saúde”
  –  VII Curso de formación en “Control estatístico de calidade con “R”
  –  III Curso complementario en “Introdución á simulación FEM e CFD con ANSYS”
  –  V Curso de formación en “Introdución á programación en PYTHON”
  –  XIII Curso de formación en “Fundamentos de deseño técnico con SOLIDWORKS”
  –  XIV Curso de formación en “Fundamentos de deseño técnico con SOLIDWORKS”
  –  I Curso complementario en “Atención educativa da discapacidade auditiva: mellora da práctica da lingua de signos”
  –  I Curso de formación en “Modeling dynamics of populations in a changing world”
  –  IV Curso de formación en “Programación Java”
  – V Curso de formación en “Didáctica da ficción e creación literaria”
  – IV Curso complementario en “Técnicas manipulativas nas extremidades”
  – I Curso de formación en “Mestría en compostaxe”
  – II Curso complementario en “Valoración e tratamento da rexión cervical e a súa relación cranio-mandibular (ATM)”
  – XVI Curso de formación en “Introdución á bolsa”
  – XVI Curso de formación en “Catia V5: módulos CAD-DMU-CAE-CAM”
  – III Curso de especialista en “Mediación”
  – VIII Curso de formación en “Estatística con “R” para investigadores”
  – VI Curso de formación en “Estatística con “R” para profesionais da saúde
  A Comisión acorda informar favorablemente estas memorias.
 1. Aprobación, se procede, da modificación dos estatutos da AUNETI (Asociación de universidades do estado español con titulacións oficiais de Tradución e Interpretación).
  A Comisión dá a súa aprobación. 
 2. Aprobación, se procede, da adhesión da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo da Universidade de Vigo á Asociación Olimpíada Española de Economía.
  A Comisión aproba a adhesión. 
 3. Acordo que proceda sobre a modificación de resultados, mediante recurso, na asignación do complemento de recoñecemento á excelencia curricular a unha profesora (convocatoria 2017).
  A Comisión acorda autorizar a asignación. 
 4. Aprobación, se procede, da proposta de prezos para os complexos residenciais da UVigo para o curso 2019/2020.
  Apróbase a proposta. 
 5. Rogos e preguntas.
  Intervén Natalia Zunzunegui.