Presidencia

Presidencia2018-12-05T11:19:36+00:00

A Presidencia é a responsable de representar, dirixir, facer a planificación xeral da actividade do Consello Social e exercer calquera outra atribución que se lle encomende legal ou regulamentariamente.

Algunhas das funcións da presidencia son:

  • Convocar, establecer a orde do día e dirixir as sesións do Consello Social.
  • Informar e dar a coñecer as actividades do Consello Social que considere oportunas, sen prexuízo do que dispoñen as normas aplicables á publicación e á notificación oficiais dos acordos do Consello Social. O presidente ou presidenta será o único que poderá facer declaracións públicas en nome do Consello Social da Universidade de Vigo. Pode autorizar algún ou algúns vogais para intervencións concretas ou particulares.
  • Velar polo cumprimento, por parte dos vogais do Consello Social, dos deberes que lles corresponden, segundo a lei e o presente regulamento, así como protexer e defender os dereitos que lles corresponden como tales.
  • Autorizar os gastos da partida orzamentaria propia do Consello Social, de conformidade co procedemento establecido.

O Presidente actual

Ernesto Pedrosa Silva
Ernesto Pedrosa SilvaPresidente do Consello Social

Persoas que ocuparon con anterioridade a Presidencia

Alfonso Zulueta presidiu o Consello do 7 de marzo de 1996 e o 24 de xullo de 2003.

Emilio Atrio Abad foi presidente entre o 24 de xullo de 2003 e o 21 de setembro de 2011.

Últimos actos e discursos do presidente

Ver máis actos
Ver máis discursos