Secretaría

Secretaría2021-03-18T10:30:57+00:00
Á Secretaría do Consello correspóndelle:
  • Dirixir as dependencias administrativas e do seu persoal adscrito.
  • Xestionar a partida orzamentaria, baixo a supervisión da presidencia.
  • Organizar o rexistro e o arquivo, así como a custodia dos libros de actas e documentos.
  • Elaborar ou presentar os estudos e os informes que a Presidencia lle requira ou encargue.
  • Programar as reunións do Consello e tramitar as convocatorias e as notificacións que corresponda.
  • Preparar o proxecto da memoria de actividades.
  • Redactar a acta das reunións e actuar como fedatario das actas e dos seus acordos.
  • Proporcionarlles aos membros as informacións que lle soliciten.

Ignacio Rodríguez Iglesias é o secretario do Consello Social da Universidade de Vigo desde o ano 2004.

Ignacio Rodríguez Iglesias
Ignacio Rodríguez IglesiasSecretario do Consello Social

A Secretaría do Consello conta tamén co apoio de Montserrat Pereira.