//Presenza noutros órganos

Presenza noutros órganos

Presenza noutros órganos2022-07-18T12:06:54+00:00

Atendendo á lexislación e á normativa específica, o Consello Social ten representación nos seguintes órganos:

Consello Galego de Universidades

En virtude do artigo 12 da Lei 5/1987, do 27 de maio, do Consello Social da Universidade e o Consello Universitario de Galicia (DOG nº 103, do 2 de xuño) os presidentes dos Consellos Sociais das Universidades galegas pertencen ao Consello Universitario de Galicia.

En virtude da Lei 2/2003, do 22 de maio, o Consello Universitario de Galicia pasa a chamarse Consello Galego de Universidades.

Representante no Consello: Ernesto Pedrosa Silva

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

Na resolución do 12 de marzo de 2001 da Dirección Xeral de Universidades, pola que se publica o convenio de colaboración asinado o día 30 de xaneiro de 2001 entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento, e as Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo créase o Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

Na cláusula quinta desta resolución apróbanse os estatutos do Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). En virtude dos artigos 14 e 21 destes estatutos os presidentes dos Consellos Sociais das Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo forman parte do Consello de Dirección do devandito consorcio, e un representante do Consello Social de cada universidade consorciada formará parte do Consello Técnico da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.

Actualmente a representación do Consello Social da Universidade de Vigo é asumida no Consorcio polo presidente, Ernesto Pedrosa Silva, e no Consello técnico polo secretario, Ignacio Rodríguez Iglesias.

Ir á web da ACSUG

Consello de goberno da Universidade de Vigo

No Pleno do 23 de setembro de 2021 foron elixidos os representantes do Consello Social no Consello de Goberno da Universidade:

Ernesto Pedrosa Silva
Presidente do Consello Social

César Blanco Gómez
Intereses Sociais – Ourense

Xulio Calviño Rodríguez
Intereses sociais – Vigo

Máis información sobre o Consello de goberno da Universidade de Vigo

Comisións do Consello de goberno

Posteriormente á designación comunicóuselles aos representantes no Consello de Goberno a adscrición ás comisións específicas, quedando do seguinte xeito:

Comisión de Extensión Universitaria e Estudantado:
Ernesto Pedrosa Silva

Comisión de Investigación:
Xulio Calviño Rodríguez

Comisión de Organización Académica e profesorado:
César Blanco Gómez

Comisión de Planificación e Asuntos Económicos:
Xulio Calviño Rodríguez

 

Comisión de Transferencia e relacións coa sociedade da Conferencia de Consellos Sociais das Universidades Españolas (CCSU)

A comisión aborda todos os asuntos que en materia de relacións coa sociedade compete aos Consellos Sociais das Universidades Españolas.

Representante:
Ernesto Pedrosa Silva

Comisión Académica da Conferencia de Consellos Sociais das Universidades Españolas (CCSU)

A comisión aborda todos os asuntos que en materia académica compete aos Consellos Sociais das Universidades Españolas.

Representante:
Ernesto Pedrosa Silva

Comisión Económica da Conferencia de Consellos Sociais das Universidades Españolas (CCSU)

Esta comisión é a encargada de informar e propoñer asuntos de materia económica ao Comité Executivo e á Asemblea Xeral. Así mesmo aborda todos os asuntos que en materia económica compete aos Consellos Sociais das Universidades Españolas.

Representante:
Ernesto Pedrosa Silva

Ir á web da Conferencia de Consellos Sociais

Fundación Universidade de Vigo

A representación do Consello Social na Fundación Universidade de Vigo reflíctese no órgano de máis alta xerarquía da Fundación que é o Padroado da FUVI, que lle corresponde ao presidente do Consello Social como patrono nato. A seguinte representación recae no secretario e fíxose efectiva por designación do presidente do Consello Social, quen previamente deu conta ao Pleno. O secretario do Consello Social forma parte do Consello Executivo da Fundación.

Representante no Padroado:
Ernesto Pedrosa Silva

Ir á Fundación Universidade de Vigo

Mesa de contratación da Universidade de Vigo

Por acordo do Pleno reunido con data 23 de setembro de 2021 e consonte resolución do Consello Social do 29.09.2021, desígnase un membro permanente na Mesa de Contratación da Universidade de Vigo, en representación do Consello Social.

Representante:
Jesús Graña Nogueiras

Comisión de Igualdade da Universidade de Vigo

Por acordo do Pleno reunido con data 23 de setembro de 2021, designouse representante do Consello Social na Comisión de Igualdade da Universidade de Vigo.

Representante:
Mercedes Castro Mouzo

Máis información sobre a igualdade na Universidade de Vigo

 

Comisión de seguimento do Plan Estratéxico da Universidade de Vigo

No Consello de Goberno celebrado o 12 de marzo de 2021 acórdase o representante do Consello Social na comisión de seguimento do Plan Estratéxico da UVigo.

Representante:
Jesús Graña Nogueiras

 

Comisión reitora de Centros de Investigación

Constituída o 24 de marzo de 2020 segundo o artigo 15 da normativa de Grupos, agrupacións e centros de investigación da Universidade de Vigo (Consello de Goberno do 26.06.2019).

Representante:
Ernesto Pedrosa Silva