Comisión executiva

Apróbanse taxas e memorias de diferentes cursos e os prezos da CampusCamp 2019

2019-06-05T12:32:44+00:0028 de Maio de 2019|Comisión executiva|

O martes día 28 de maio de 2019, ás 12:05 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (02.04.2019).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do Presidente.
 3. Aprobación, se procede, das taxas correspondentes aos seguintes cursos:
  –  VI Curso de formación en “Didáctica da ficción e creación literaria”
  –  II Curso de formación en “Iniciación a CATIA V5: módulos CAD-DMU-CAE-CAM”
  Acórdase aprobar as taxas.
 4. Supervisión, se procede, das taxas correspondentes aos seguintes cursos:
  – I Curso de formación en “Iniciación a CATIA V5: módulos CAD-DMU-CAE-CAM”
  Apróbanse as taxas.
 5. Aprobación, se procede, das taxas dos cursos de Extensión Universitaria que se impartirán no Campus de Ourense en 2019.
 6. Aprobación, se procede, das taxas dos cursos de Extensión Universitaria que se impartirán no Campus de Pontevedra en 2019.
 7. Aprobación, se procede, das taxas dos cursos de Extensión Universitaria que se impartirán no Campus de Vigo en 2019.
  Puntos 5, 6 e 7: Acórdase aprobar as taxas dos cursos dos tres Campus.
 8. Informe que proceda sobre as Memorias finais dos seguintes cursos (con aprobación previa do Presidente):
  –  IV Curso de especialista en “Dirección de loxística e produción”
  –  XVI Curso de máster/especialista en “Auditoría e contabilidade”
  Infórmase favorablemente das memorias.
 9. Aprobación, se procede, dos prezos públicos para o Campus Camp 2019, a desenvolver nos tres Campus, entre o 24 de xuño e o comezo do curso escolar de educación primaria.
  Apróbase a proposta.
 10. Informe que proceda sobre o Decreto que fixa os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos no SUG para o curso académico 2019/2020.
  Infórmase favorablemente.
 11. Rogos e preguntas.
  Non hai.