Comisión executiva

A Comisión Executiva actualiza taxas e aproba memorias finais de diversos cursos e unha axuda para “Patrón industrial 2020”

2021-01-19T11:19:29+00:0013 de Marzo de 2020|Comisión executiva|

O venres día 13 de marzo de 2020, ás 13:10 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (05.11.2019).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Avaliación do informe sobre o nivel de transparencia da UVigo e a contribución do Consello Social. Comparecencia do coordinador da Unidade de Análisis e Programas da UVigo.
 4. Informe que proceda sobre doazóns bibliográficas á UVigo rexistradas durante 2019.
  A Comisión dáse por decatada.
 5. Corrección e actualización da modificación das taxas do I Curso de especialista en “Innovación,competitividade e emprendemento en torno ao mar”.
  A Comisión dá a súa aprobación.
 6. Aprobación, se procede, das taxas dos seguintes cursos:
  – V Curso complementario en “Introdución á simulación FEM e CFD con ANSYS”
  – V Curso de formación en “Análise avanzada da información (Microsoft Excel)”
  – VI Curso de formación en “Programación Java”
  – VII Curso de formación en “Introdución á programación en PYTHON”
  – IX Curso de formación en “Control estatístico de calidade con “R””
  – XVII Curso de formación en “Fundamentos de deseño técnico con SOLIDWORKS”
  Apróbanse as taxas.
 7. Supervisión, se procede, das taxas dos seguintes cursos:
  – I Curso de especialista en “Termalismo e Spa”
  – II Curso de especialista en “Innovación, competitividade e emprendemento en torno ao mar”
  – II Curso de especialista en “Refalado interlingüístico (inglés-español)”
  – I Curso de formación en “Desarrollador de Bases de datos Oracle”
  – III Curso de formación en “Advanced Trading”
  Apróbanse as taxas.
 8. Informe sobre as Memorias finais dos seguintes cursos:
  a) Con aprobación previa do Presidente:
  – II Curso de especialista en “Biomateriais e tecnoloxías biomédicas”
  – I Curso de formación en “Data Mining con “R””
  – II Curso de formación en “Mestría en compostaxe”
  – IV Curso de formación en “Análise avanzada da información (Microsoft Excel)”
  – VI Curso de formación en “Estatística avanzada con “R” para profesionais da saúde”
  – VI Curso de formación en “Introdución á programación en PYTHON”
  – VIII Curso de formación en “Control estatístico de calidade con “R””
  – XV Curso de formación en “Fundamentos de deseño técnico con SOLIDWORKS”
  – II Curso complementario en “Robots colaborativos “universal robots”: fundamentos de programación, configuración e xestión dos sistemas de seguridade”
  – II Curso de formación en “Advanced Trading”
  – IV Curso complementario en “Introdución á simulación FEM e CFD con ANSYS”
  – II Curso de formación en “Actualización en literatura española (ALITES 2019). Don Juan Tenorio, de José Zorrilla”
  – XVII Curso de formación en “Introdución á bolsa”
  – I Curso de especialista en “Refalado interlingüístico (inglés-español)”
  – I Curso de formación en “Deseño e fabricación con Catia V5”
  – I Curso de formación en “Mediación Civil e Mercantil (Lei 5/2012)”
  – VI Curso de formación en “Didáctica da ficción e creación literaria”
  – IX Curso de formación en “Estatística con “R” para investigadores”
  – XVI Curso de formación en “Fundamentos de deseño técnico con SOLIDWORKS”
  b) Sen aprobación previa do Presidente:
  –  I Curso de especialista en “Innovación, competitividade e emprendemento en torno aomar”
  –  VII Curso de formación en “Estatística con “R” para profesionais da saúde”
  –  II Curso de formación en “Iniciación a Catia V5: Módulos CAD-DMU-CAE-CAM”
  Infórmanse favorablemente as memorias finais.
 9. Acordo que proceda sobre a axuda solicitada pola Delegación de alumnos da Escola de Enxeñaría Industrial, para a organización do “Patrón industrial 2020”.
  Apróbase unha axuda.
 10. Rogos e preguntas.
  Non hai.