Comisión económica

A Comisión informa favorablemente sobre diversas contas anuais e de liquidación de exercios anteriores. Tamén aproba transfencias, diferentes operacións e doazóns

2021-01-19T11:17:08+00:0023 de Xuño de 2020|Comisión económica|

O martes, día 23 de xuño de 2020, ás 12:05 h., celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (28.02.2020).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Conta de liquidación do orzamento da UVigo correspondente ao exercicio 2019. Informe de auditoría e Memorando de recomendacións. Acordo para elevar ao Pleno.
  Elévase informe favorable ao Pleno.
 4. Análise e revisión das contas anuais e do informe de auditoría da Fundación Universidade de Vigo (FUVI). Acordo que proceda para elevación ao Pleno.
  A Comisión informa favorablemente.
 5. Análise e revisión das contas anuais e do informe de auditoría de Cidade Universitaria (CUSA). Acordo que proceda para elevación ao Pleno.
  A Comisión informa favorablemente.
 6. Análise e revisión das contas anuais e do informe de auditoría da Cidade Tecnolóxica de Vigo (CITEXVI). Acordo que proceda para elevación ao Pleno.
  A Comisión informa favorablemente.
 7. Aprobación, se procede, das transferencias de crédito precisas para cumprir cos obxectivos do convenio de accións estratéxicas de I+D+i asinado coa Xunta de Galicia para os exercicios 2019 e 2020.
  A Comisión aproba as transferencias.
 8. Solicitudes de incorporación con cargo ao remanente de libre disposición do exercicio 2019 correspondente á UVigo.
  A Comisión autoriza as operacións.
 9. Corrección na partida asignada ao Mestrado universitario en Neurociencia, recollida no orzamento 2020.
  A Comisión dá a súa conformidade.
 10. Recepción e análise do informe de auditoría operativa sobre “Estrutura, funcionamento e xustificación de proxectos internacionais de cooperación e de investigación, con financiamento europeo, noutras universidades españolas”.
  A Comisión informa favorablemente.
 11. Ratificación, se procede, da proposta de dedicar o próximo informe de auditoría operativa a avaliar a relación económica entre as EBT e a UVigo.
  A Comisión dá a súa aprobación.
 12. Aprobación, se procede, da doazón polo Karolinska Institute (Suecia) á UVigo do equipo Patch Clamp (fixación de membranas).
  A Comisión dá a súa aprobación.
 13. Informe sobre os convenios asinados pola UVigo en abril e maio de 2020.
  A Comisión dáse por informada.
 14. Cesión de tecnoloxía da Universidade de Vigo á empresa Coinscrap Finance, S.L.
  A Comisión informa favorablemente o alleamento da tecnoloxía.
 15. Rogos e preguntas.
  Interveñen Jesús Graña, José Mª Martín, Rodrigo Cerviño, Elvira Larriba, Manuel G. Piñeiro e Raquel Mª Souto.