Comisión económica

A Comisión aproba a incorporación de remanentes, descontos nas tarifas do CDL, a liquidación do orzamento da UVigo-2020 e a participación nunha spin-off

2021-03-02T17:43:59+00:0025 de Febreiro de 2021|Comisión económica|

O xoves, día 25 de febreiro de 2021, ás 12:15 h., celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (17.12.2020).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Liquidación do orzamento de 2020, consonte Real Decreto-Lei 14/2012. Carta de avance de auditoría.
  Infórmase favorablemente.
 4. Corrección de erros do texto do orzamento da UVigo para o exercicio 2021.
  A Comisión informa favorablemente.
 5. Aprobación definitiva, se procede, da participación da UVigo no capital social da spin off “Unmanned Galicia, S.L.”, consonte acordo do Consello de Goberno de 27 de xaneiro de 2021.
  A Comisión informa a favor da aprobación.
 6. Recepción e avaliación do informe de auditoría operativa “Análise da relación entre as spin-off e a universidade, para buscar ferramentas que melloren a posición das spin off no mercado a medio prazo”.
  A Comisión dá a súa conformidade co informe.
 7. Acordo sobre a asignación de retribucións adicionais ao persoal docente e investigador correspondentes ás convocatorias de 2018 e 2019, como complementos por cargos de xestión, polo labor docente e investigador e pola excelencia curricular docente e investigadora, consonte resolución da Comisión galega de informes, avaliación, certificación e acreditación (CGIACA).
  A Comisión acorda autorizar a asignación das retribucións.
 8. Descontos especiais nas tarifas dos cursos de idiomas do Centro de Linguas.
  A Comisión aproba a proposta.
 9. Control e seguimento da aplicación do Regulamento de xestión do patrimonio da UVigo. Informe que proceda sobre as doazóns menores e correntes.
 10. Control e seguimento da aplicación da Normativa de xestión de espazos universitarios. Informe que proceda sobre as despensas de pago concedidas pola Xerencia.
  A Comisión dáse por informada respecto aos puntos 9 e 10.
 11. Informe sobre os convenios asinados pola UVigo en decembro de 2020 e xaneiro de 2021.
  A Comisión dáse por informada.
 12. Incorporación do remanente para satisfacer as obrigas dos expedientes E5-20 e E6-20 e do Proxecto T949.
  A Comisión acorda aprobar a incorporación dos remanentes.
 13. Rogos e preguntas.
  O secretario dá conta da necesidade de renovación dunha parte dos consellos sociais –ineludible no caso de conselleiros que cumpriron oito anos no posto–, como pode ser o caso de Daniel Barata, a quen agradece a súa valiosa aportación. As persoas presentes amosan de xeito unánime o seu recoñecemento e gratitude a Barata Quintas, quen agradece as manifestacións e, de xeito especial, “a oportunidade de poder convivir con vos este tempo”, que cualificou de “extraordinaria e moi gratificante experiencia”, e expresa a súa disposición permanente ante calquera situación na que se lle precise no futuro.