Apróbanse as achegas da Comisión Económica, o acordo coa FUVI, unha auditoría externa para as contas de 2021 e diversos informes e memorias

2021-07-22T18:31:50+00:0029 de Xuño de 2021|Pleno|

O martes, 29 de xuño de 2021, ás 11:40 horas, celebrouse sesión ordinaria do Pleno do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da Orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (03.06.2021).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Informe do Reitor.
 4. Informe actualizado do Observatorio de titulados. Avance de resultados do Estudo sobre o impacto laboral da segunda onda da Covid-19 nas persoas tituladas da UVigo.

Propostas, acordos e informes da Comisión Económica (reunión do 23 de xuño de 2021)

 1. Conta de liquidación do orzamento da UVigo correspondente ao exercicio 2020. Informe de auditoría e memorando de recomendacións. Acordo para elevar ao Pleno.
  O Pleno dá a súa aprobación.
 2. Análise e revisión das contas anuais e do informe de auditoría da Fundación Universidade de Vigo (FUVI). Acordo que proceda para elevación ao Pleno.
 3. Análise e revisión das contas anuais e do informe de auditoría de Cidade Universitaria (CUSA). Acordo que proceda para elevación ao Pleno.
 4. Análise e revisión das contas anuais e do informe de auditoría de Cidade Tecnolóxica de Vigo (CITEXVI). Acordo que proceda para elevación ao Pleno.
  Puntos 6, 7 e 8: O Pleno dá a súa aprobación.
 5. Acordo que proceda sobre a proposta de convenio de colaboración coa Fundación Universidade de Vigo para o exercicio 2021, dirixido a orientar e facilitar o achegamento dos estudantes ao mercado laboral e á empregabilidade.
  Apróbase a colaboración.
 6. Aprobación, se procede, dos prezos públicos previstos na UVigo por servizos académicos e servizos administrativos para titulacións, Programa de Maiores e alumnado visitante, para o curso 2021/2022.
  O Pleno dá a súa aprobación.
 7. Recepción e análise do informe de auditoría operativa sobre “Aportación do Consorcio interuniversitario do SUG (CISUG) á centralización de compras e servizos común ás tres universidades (limpeza, seguridade, material de oficina, enerxía, software….) e cuantificación do posible aforro de custos”.
  O Pleno dáse por informado.
 8. Informe sobre a aplicación e aproveitamento das recomendacións da auditoría operativa sobre “Análise da relación entre as spin off e a UVigo, para buscar ferramentas que melloren a medio prazo a posición das spin off no mercado”.
  O Pleno dá a súa conformidade.
 9. Acordo que proceda para a contratación da realización dun informe de auditoría externa e memorando de recomendacións das contas de UVigo (exercicio 2021 e seguintes), consonte o disposto na Lei 6/2013, do 13 de xuño, do SUG (artigo 75.3).
  O Pleno dá a súa conformidade.
 10. Solicitudes de incorporacións de crédito con cargo ao remanente de libre disposición do exercicio 2020.
  O Pleno autoriza as incorporacións.
 11. Informe sobre os trece convenios con dotación económica asinados pola UVigo, correspondentes ao mes de maio.
  O Pleno dáse por informado.
 1. Memorias de actividades do CS correspondentes a 2019 e 2020. Edición e publicación, se procede.
  O Pleno dá a súa conformidade.
 2. Rogos e preguntas.
  Intervencións de: Atanes Limia, O Reitor, Antonio Macho, Teresa Cendón, Juan José Santamaría e Rodrigo Cerviño.