Concédense axudas, achegas e unha transferencia de crédito para obras na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense

2023-06-08T18:52:21+00:0031 de Marzo de 2023|Pleno|

O venres, 31 de marzo de 2023, ás 11:00 horas, celebrouse sesión ordinaria do Pleno do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da Orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (21.03.2023).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Informe do reitor.
 4. Informe do vicerreitor de Profesorado, Docencia e Titulacións sobre a declaración de interese de modificación/verificación de títulos de Grao, Máster e Doutoramento para o curso 2024/2025.
  O Pleno dáse por informado.
 5. Informe que proceda, do Pleno, sobre a tramitación da modificación do título de Máster Universitario de Avogacía e Procuradoría.
  Apróbase a emisión dun informe favorable.
 6. Aprobación, se procede, da delegación no presidente do Consello Social da distribución previa das Bolsas-colaboración para o curso 2023/2024, debendo dar conta posteriormente da resolución na primeira reunión que se convoque.
  Apróbase a delegación.
 7. Acordo que proceda sobre a axuda solicitada polo director do proxecto “A Caixa sostible”, dirixido a fomentar vocacións STEM.
  Apróbase conceder unha axuda.
 8. Acordo que proceda sobre a proposta de convenio de colaboración coa Fundación Universidade de Vigo para o exercicio 2023, orientado a facilitar o achegamento do estudantado ao mercado laboral e á empregabilidade.
  Apróbase a achega.
 9. Solicitude de autorización de transferencia de crédito para obras e reparacións na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, do Campus de Ourense.
  O Pleno dá a súa aprobación.
 10. Informe sobre os convenios asinados pola Universidade de Vigo en febreiro de 2023.
  O Pleno dáse por informado.
 11. Rogos e preguntas.
  Non hai.
Acordos do Pleno do 31-03-2023 Documento PDF, 164 KB