O Pleno aproba diversos asuntos remitidos polo Consello de Goberno do 28-04-23, así como cambios no remanente, na subvención do INEGA e nas tarifas dos centros de investigación. Apróbanse tamén achegas, axudas e patrocinios a variados proxectos e eventos

2023-07-04T19:05:51+00:007 de Xuño de 2023|Pleno|

O mércores, 7 de xuño de 2023, ás 11:30 horas, celebrouse sesión ordinaria do Pleno do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da Orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (31.03.2023).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Informe do reitor.
 4. Aproximación ás causas de abandono de estudos na Universidade de Vigo. Enquisas e comparativas. Comparecencia do director da Área de Calidade.

Asuntos remitidos polo Consello de Goberno do 28 de abril de 2023.

 1. Proposta de transformación da Escola Aberta de Formación Permanente da Universidade de Vigo en Centro de Posgrao e de Formación Permanente (CPFP). Informe que proceda.
  Infórmase favorablemente.
 2. Informe sobre a proposta de creación da Facultade de Enfermaría da Universidade de Vigo.
  Infórmase favorablemente.
 3. Aprobación, se procede, da modificación da Normativa de Permanencia e progreso nas titulacións oficiais de Grao e Máster da Universidade de Vigo.
  Apróbase por asentimento.
 4. Informe que proceda sobre a creación do Instituto Universitario de Investigación Xustiza e Xénero.
  Infórmase favorablemente.
 5. Informe que proceda sobre a suspensión da actividade do Instituto de Electrónica Aplicada. (Consello de Goberno do 30 de marzo de 2023).
  Infórmase favorablemente.
 6. Aprobación inicial, se procede, da creación e participación da Universidade de Vigo na SpinOff Prismatrix, e contraprestacións aplicables, de ser o caso.
  Apróbase por asentimento.
 7. Aprobación, se procede, da asignación de bolsas-colaboración aos departamentos solicitantes da Universidade de Vigo, concedidas polo Ministerio de Educación para o curso 2023/2024.
  O Pleno dá a súa aprobación.

Propostas e acordos da Comisión Económica (reunión do 8 de maio de 2023).

Ernesto Pedrosa informa das propostas e acordos da Comisión dando lectura ao resumo do que dispoñen os membros, e que recolle na súa totalidade os asuntos tratados.

 1. Incorporación de remanente para sufragar gastos financiables con cargo á partida de I+D+i do Plan de financiamento do SUG 2024/2026.
 2. Rectificación da partida correspondente á subvención concedida polo INEGA para proxectos de eficiencia enerxética. Incorporación de dous novos remanentes para proxectos aprobados polo INEGA.
 3. Aprobación da revisión de tarifas dos Centro de apoio á investigación.
  Apróbanse os tres puntos anteriores por asentimento.

Propostas e acordos da Comisión de Actividades e Servizos. (reunión do 18 de maio de 2023).

 1. Aprobación, se procede, da participación do Consello Social na produción e distribución de material de acollida ao alumnado da UVigo no curso 2023/2024, en colaboración coa Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais.
  Apróbase unha achega.
 2. Acordo que proceda sobre a proposta de elaboración dun estudo para avanzar no acompañamento e acollida ao estudantado estranxeiro na UVigo.
  Apróbase unha achega.
 3. Acordo que proceda sobre o financiamento do estudo sobre inserción laboral das persoas tituladas en estudos oficiais de Grao e Mestrado da Universidade de Vigo no curso académico 2020/2021.
  Apróbase unha achega.
 4. Outros asuntos. Axudas e patrocinios.
  O Pleno dáse por informado.
 5. Acordo que proceda sobre a solicitude da Vicerreitoria de Estudantado e Empregabilidade para organizar o “ II Encontro da Comunidade Alumni-UVigo” e os premios conmemorativos.
  O Pleno dá a súa aprobación.
 6. Informe sobre os convenios asinados pola Universidade de Vigo en marzo (CEC 08.05.2023) e abril de 2023.
  O Pleno dáse por informado.
 7. Rogos e preguntas.
  Interveñen: Xosé Manuel Atanes, Emilio Zunzunegui, o reitor, Elena Añel, Antonio Macho, María Teresa Cendón e César Enrique Martínez.