Comisión económica

A comisión aproba a liquidación provisional do orzamento 2023 da UVigo, unha auditoría sobre “Intervención”, unha asignación adicional ao complemento de excelencia 2022 e os novos prezos das residencias

2024-03-19T15:34:52+00:0029 de Febreiro de 2024|Comisión económica|

O xoves, día 29 de febreiro de 2024, ás 16:30 h., celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (21.12.2023).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Liquidación provisional do orzamento da Universidade de Vigo correspondente ao exercicio 2023. Carta de avance de auditoría. Presentación do cálculo provisional do remanente do exercicio 2023.
  Infórmase favorablemente a liquidación.
 4. Confirmación ou elección dun novo ámbito para a realización dun informe de auditoría operativa de procedementos e sistemas, na Universidade de Vigo.
  A Comisión acorda encargar unha auditoría operativa sobre “Intervención”.
 5. Asignación de retribucións adicionais. Resolución relativa ao complemento de excelencia curricular docente e investigadora 2022.
  Apróbase a asignación.
 6.  Informe que proceda sobre a modificación puntual da RPT da Universidade de Vigo, conforme aos seus estatutos. Modificación de niveis de complementos de destino.
  A Comisión dáse por informada.
 7. Control e seguimento de competencias: aplicación do Regulamento de xestión do patrimonio da Universidade de Vigo: Doazóns bens mobles amortizados ou obsoletos (art. 20.4); Doazóns menores e correntes (art. 25.2); Arrendamentos (art. 26).
  A Comisión dáse por informada.
 8. Control e seguimento de competencias: aplicación da normativa de xestión de espazos universitarios. Informe sobre as dispensas de pago concedidas pola Xerencia (art.3).
  A Comisión dáse por informada.
 9. Aprobación, se procede, dos prezos das residencias de estudantes para o curso 2024/2025, consonte proposta do Consello de Goberno.
  Apróbanse os prezos.
 10. Aprobación, se procede, da publicación da omisión dunha páxina da proposta recibida no seu momento das tarifas dos servizos do Centro de apoio á investigación (CACTI).
  Apróbase a publicación.
 11. Informe sobre os convenios asinados pola Universidade de Vigo en decembro de 2023 e xaneiro de 2024.
  A Comisión dáse por informada.
 12. Rogos e preguntas.
  Intervén o Presidente.