Comisión económica

A Comisión modifica parcialmente o orzamento da UVigo de 2020, aproba participar no capital de diversas empresas e acorda asignar complementos a determinado profesorado

2020-05-06T17:59:32+00:006 de Maio de 2020|Comisión económica|

O xoves, día 28 de febreiro de 2020, ás 12:00 h., celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (16.12.2019).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Liquidación do orzamento de ingresos e gastos da UVigo. Informe de execución orzamentaria anual e Carta de avance de auditoría, consonte Real Decreto-Lei 14/2012. Elevación de acordo ao Pleno.
  A Comisión informa favorablemente.
 4. Correccións e modificacións parciais do orzamento da UVigo correspondente a 2020.
  A Comisión informa favorablemente.
 5. Informe que proceda sobre a xestión e a situación económica, e a solvencia da UVigo.
  A Comisión considera suficiente a información recibida.
 6. Aprobación definitiva, se procede, da creación e da participación da UVigo no capital social da empresa “Blue Structure”, consonte acordo do Consello de Goberno (CG) do 22 de xaneiro de 2020.
  A Comisión informa favorablemente.
 7. Aprobación, se procede, da participación da UVigo na asociación “Infab Hub”. (Acordo do CG do 22.01.2020).
  A Comisión informa favorablemente.
 8. Aprobación, se procede, da participación da UVigo na asociación “Interval”, Polo español de INTEROP-VLab. (Acordo do CG do 22.01.2020).
  A Comisión informa favorablemente.
 9. Informe sobre o estado de aplicación e aproveitamento das recomendacións da auditoría operativa sobre “Procedementos (solicitude, tramitación e xustificación) nos gastos en proxectos internacionais de cooperación educativa” (Pleno do 1 de xuño de 2019).
  A Comisión dáse por informada.
 10. Control e seguimento da aplicación do Regulamento de xestión do patrimonio da UVigo. Informe que proceda sobre as doazóns menores e correntes. (Acordo do 29 de xuño de 2017).
  A Comisión dáse por informada.
 11. Control e seguimento da aplicación da Normativa de xestión de espazos universitarios. Informe que corresponda sobre as dispensas de pago acordadas pola Xerencia.
  A Comisión dáse por informada.
 12. Acordo que proceda sobre a asignación singular e individual de complementos a profesores, correspondentes á convocatoria de 2018, por cargos de xestión, polo labor docente e investigador e pola excelencia curricular docente e investigadora, consonte resolución da ACSUG.
  A Comisión acorda a asignación e informar favorablemente ao Pleno.
 13. Informe sobre os convenios asinados pola UVigo en decembro de 2019 e xaneiro de 2020.
  A Comisión dáse por informada.
 14. Rogos e preguntas.
  Intervencións de Manuel González e da xerente da Universidade.