Comisión executiva

Apróbanse diversos prezos, taxas de cursos e informes –Memorias finais, modificación da RTP do PAS laboral e a creación do centro ECOBAS entre outros–.

2021-06-03T10:26:47+00:0019 de Maio de 2021|Comisión executiva|

O mércores día 19 de maio de 2021, ás 12:00 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

  1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (21.10.2020).
   Apróbase por asentimento.
  2. Informe do presidente.
  3. Informe sobre o nivel de transparencia da UVigo en 2019, e a aportación do Consello Social. Comparecencia do coordinador da Unidade de análises e programas da UVigo.
   A Comisión dáse por informada e agradece a presenza de David Basalo.
  4. Informe que proceda sobre doazóns bibliográficas á UVigo durante 2020, se houbese.
   A Comisión dáse por informada.
  5. Novo Regulamento dos programas de formación permanente da UVigo.
   A Comisión dáse por informada.
  6. Revisión das taxas da VI edición do curso de formación en “Deseño, programación e administración de bases de datos”, aprobado pola COAP o 21.12.2019 e non remitido ao Consello Social.
   A Comisión dá o visto e prace.
  7. Supervisión, se procede, das taxas dos seguintes cursos:
   –  I Curso complementario en “Eficiencia enerxética e enerxías renovables no sectormarítimo”
   –  I Curso complementario en “New trends in aquaculture research”
   –  III Curso de formación en “Data Mining con R”
   –  IV Curso de formación en “Advanced Trading”
   –  X Curso de formación en “Control estatístico de calidade con R”
   –  XVIII Curso de formación en “Introdución á bolsa”
  8. Aprobación, se procede, das taxas dos seguintes cursos:
   – I Curso complementario en “Crafting goods communication skills: talks & posters”
   – I Curso complementario de “Utilización de información medioambiental”
   – II Curso complementario en “Competencias transversais para o futuro laboral”
   – I Curso de especialista en “Dereito laboral e da seguridade social”
   – I Curso de especialista internacional en “Termalismo e spa”
   – II Curso de formación en “Mediación civil e mercantil”
   – III Curso de formación en “Javascript para aplicacións web e móbiles”
   – VII Curso de formación en “Deseño, programación e administración de bases de datos”
   – VII Curso de formación en “Programación Java”
   – VIII Curso de formación en “Didáctica da ficción e creación literaria”
   – VIII Curso de formación en “Estatística avanzada con R para profesionais da saúde”
   – XVI Curso de formación en “O IVE na fiscalidade empresarial. Edición 2021”
   Sen entregar a Memoria final da edición anterior:
   – XIX Curso de Máster/especialista en “Auditoría e contabilidade”
   Puntos 7 e 8: a Comisión acorda aprobar as taxas dos cursos.
  9. Informe sobre as Memorias finais dos seguintes cursos:
   a) Con aprobación previa do presidente:
   – VI Curso de especialista en “Dirección de loxística e produción”
   – I Curso de especialista en “Electrónica para compoñentes de automoción”
   – VII Curso de formación en “Didáctica da ficción e creación literaria”
   – VIII Curso de formación en “Estatística con R para profesionais da saúde”
   – X Curso de formación en “Estatística con R para investigadores”
   – I Curso de especialista en “Desenvolvemento de software e negocio dixital”
   – I Curso de especialista en “Tecnoloxías de quinta xeración (5G)”
   – VI curso de formación en “Programación Java”
   b) Sen aprobación previa do presidente:
   – I Curso complementario en “Competencias transversais para o futuro laboral”
   – II Curso de formación en “Javascript para aplicacións web e móbiles”
   – VI Curso de formación en “Deseño, programación e administración de bases de datos”
   A Comisión acorda informar favorablemente ditas Memorias finais.
  10. Aprobación, se procede, dos prezos dos complexos residenciais da UVigo para estudantes, no curso 2021/2022. (C.G. 12.03.2021).
   Apróbase a proposta.
  11. Aprobación, se procede, dos prezos públicos para o Campus Camp 2021, previstos nos tres Campus entre o 23 de xuño e o comezo do curso escolar en Educación primaria.
   Apróbase por asentimento.
  12. Delegación no presidente do Consello Social da aprobación, se fose preciso, das taxas dos cursos de Extensión universitaria 2021 a impartir nos Campus de Ourense, Vigo e Pontevedra, das que dará conta ao Pleno.
   A Comisión dá a conformidade.
  13. Incorporación de remanente libre para estadías investigadoras.
   Apróbase para informe ao Pleno.
  14. Aprobación, se procede, da incorporación da UVigo á agrupación sen ánimo de lucro “SIGMA-AIE”.(C.G. 29.04.2021).
   Apróbase para informe ao Pleno.
  15. Aprobación, se procede, da participación da UVigo no Consorcio Centro de investigación e tecnoloxía matemática de Galicia (CITMAga). (C.G. 29.04.2021).
   Apróbase para informe ao Pleno.
  16. Informe que proceda sobre a creación do Centro interuniversitario ECOBAS. (C.G. 14.05.2021).
   Apróbase para informe ao Pleno.
  17. Informe sobre a modificación parcial da Relación de Postos de Traballo (RPT) do PAS laboral da UVigo. (C.G. 14.05.2021).
   Apróbase para informe ao Pleno.
  18. Rogos e preguntas.
   Interveñen Javier Garrido e o reitor.