Comisión executiva

Apróbanse diferentes informes, taxas, prezos públicos e transferencias de crédito como as necesarias para desenvolver accións estratéxicas de I+D+i ou o proxecto UniDigital

2022-06-06T12:22:10+00:0025 de Maio de 2022|Comisión executiva|

O mércores día 25 de maio de 2022, ás 11:30 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (19.05.2021).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Análise e evolución da taxa de abandono e cambio de estudos na Universidade de Vigo. Aproximación ás posibles causas e comparativas con outras zonas, consonte informe da Área de Calidade.
  A Comisión dáse por informada.
 4. Informe que proceda sobre o proxecto de decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do SUG para o curso 2022/2023.
  A Comisión emite informe favorable.
 5. Informe que proceda sobre as doazóns bibliográficas rexistradas durante 2021, se houbese.
  A Comisión dáse por informada.
 6. Informe sobre a situación da tramitación e expedición dos títulos oficiais da Universidade de Vigo, pendentes de entregar e pendentes de recoller.
  A Comisión dáse por informada.
 7. Informe sobre as Memorias finais dos seguintes cursos (corresponden a taxas aprobadas polo Consello Social con anterioridade a entrada en vigor do novo Regulamento dos Programas de Formación Permanente, coa aprobación previa do Presidente):
   • V Curso de formación en “Análise avanzada da información (Microsoft Excel)”
   • VII Curso de formación en “Programación Java”
   • IX Curso de formación en “Didáctica da ficción e creación literaria”
   • XIX Curso de formación en “Introdución á bolsa”
   • IX Curso de formación en “Estatística con R para profesionais da saúde”
   • XI Curso de formación en “Estatística con R para Investigadores”
   • IV Curso de especialista en “Dobraxe”

  Apróbanse as memorias presentadas.

 8. Aprobación, se procede, das taxas para cursos de Extensión Universitaria 2022 da Universidade de Vigo, nos tres campus.
  Apróbanse as propostas.
 9. Aprobación, se procede, dos prezos públicos e deducións para participar nas actividades previstas polo Campus Camp en 2022.
  Apróbanse as taxas.
 10. Corrección de erros no orzamento 2022 da Universidade de Vigo.
  Apróbase por asentimento.
 11. Cambio de aplicacións orzamentarias para desenvolver accións estratéxicas de I+D+i.
  A Comisión autoriza a transferencia.
 12. Solicitude de autorización de transferencia de crédito para desenvolver o proxecto Unidigital.
  A Comisión autoriza a transferencia.
 13. Xeración de crédito, con cargo ao remanente de 2021, para actividades contra a violencia de xénero.
  A Comisión autoriza a dotación con cargo ao remanente de 2021.
 14. Incorporación de remanente para un programa de investigación, en Humanidades (Convenio Centro Ramón Piñeiro).
  A comisión autoriza a operación.
 15. Aprobación, se procede, de desconto na matrícula do Curso de especialista en “Tradución para a industria do videoxogo”.
  Apróbase a proposta.
 16. Acordo que proceda sobre a petición de axuda para conectar a empresas e estudantes no Congreso Atlántico de Marketing Dixital “Flúor”.
  Apróbase unha achega.
 17. Informe sobre os convenios asinados pola Universidade de Vigo en febreiro e marzo de 2022.
  A Comisión dáse por informada.
 18. Rogos e preguntas.
  A iniciativa do presidente, as persoas asistentes parabenizan ao Reitor pola reelección. Tamén lle expresan o pesar e achegan ánimos polo inesperado pasamento do vicerreitor Manuel Ramos.