O Pleno aproba cambios nas participacións da UVigo nas empresas SPARC, S.L. e SIGMA Gestión Universitaria, a reasignación definitiva das Bolsas da UVigo para 2022-23 e a designación de membros para as comisións CAS e Económica

2022-11-21T19:37:26+00:0020 de Outubro de 2022|Pleno|

O xoves, 20 de outubro de 2022, ás 12:10 horas, celebrouse sesión ordinaria do Pleno do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da Orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (29.07.2022).
  Apróbase, tras incorporar dúas observacións de Carlos Mollinedo no punto 3.
 2. Informe do presidente.
 3. Informe do Reitor.
 4. Informe da vicerreitora de Estudantado e Empregabilidade sobre a matrícula do curso 2022/2023. Evolución, comparativas e reflexións que procedan.
  O Pleno dáse por informado.
 5. Aprobación definitiva, se procede, da creación e da participación da Universidade de Vigo no capital social da empresa SPARC, S.L. (Consello de Goberno do 28 de xullo de 2022).
  Apróbase por asentimento.
 6. Aprobación, se procede, da modificación da participación da Universidade de Vigo en SIGMA, Gestión Universitaria-AIE. Ampliación de capital e novos membros. (Consello de Goberno do 28 de setembro de 2022).
  Apróbase por asentimento.
 7. Informe que proceda sobre a proposta de tramitación da modificación do título de Grao en Publicidade e Relacións Públicas. (Consello de Goberno do 28 de setembro de 2022).
  Retírase o punto da Orde do Día.
 8. Aprobación, se procede, da proposta de reasignación definitiva das Bolsas-colaboración asignadas á Universidade de Vigo para o curso 2022/2023.
  Apróbase por asentimento.

Propostas e acordos da Comisión de Actividades e Servizos (reunión do 04.10.2022)

 1. Ratificación, se procede, da axuda concedida para elaborar a enquisa sobre a inserción laboral dos egresados en Grao e Máster da promoción 2019/2020.
 2. Ratificación, se procede, do acordo para actualizar o Estudo para medir o impacto e o retorno económico e social da actividade da Universidade de Vigo, en conxunto e en cada un dos Campus.
 3. Ratificación, se procede, do apoio económico para a elaboración do Plan de Responsabilidade Social da Universidade de Vigo.
 4. Aprobación, se procede, das tarifas por actividades deportivas na Universidade de Vigo, exencións e descontos, para o curso 2022/2023.
 5. Outros acordos.
  Puntos 9, 10, 11, 12 e 13, o Pleno dá a súa conformidade.
  ————
 1. Proposta de designación de membros para a cobertura de vacantes na Comisión de Actividades e Servizos e na Comisión Económica do Consello Social.
  Pleno dá a súa aprobación
 2. Informe sobre os convenios asinados pola Universidade de Vigo nos meses de xullo e agosto de 2022.
  O Pleno dáse por informado.
 3. Rogos e preguntas.
  Interveñen: Juan Manuel Vieites, Emilio Fernández Zunzunegui e Juan José Santamaría.