Comisión económica

A Comisión aproba –para elevar ao Pleno– o teito de gasto e a proposta de orzamento da UVigo, así como o avance de orzamento do propio Consello, ambos para o exercicio 2023

2023-01-11T13:12:09+00:0021 de Decembro de 2022|Comisión económica|

O mércores, día 21 de decembro de 2022, ás 12:45 h., celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (27.06.2022).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Informe sobre o teito de gasto da Universidade de Vigo para o exercicio orzamentario de 2023. Acordo que proceda para elevación ao Pleno.
  A Comisión acordar elevar informe favorable ao Pleno.
 4. Aprobación, se procede, para elevación ao Pleno, da proposta de orzamento da Universidade de Vigo para o exercicio de 2023.
  Emítese informe favorable para elevación ao Pleno.
 5. Avance do orzamento do Consello Social para o exercicio de 2023.
  Apróbase para elevación ao Pleno.
 6. Informe sobre a Oferta de Emprego Público do persoal docente e investigador (PDI) da Universidade de Vigo para o ano 2022. (Consello de Goberno do 29 de novembro de 2022).
  A comisión dá a súa conformidade.
 7. Aprobación, se procede, da adhesión da UVigo á Rede ANEXXI de universidades para a realización de traballos científicos e técnicos que posibiliten a elaboración e publicación do “Atlas Nacional de España del siglo XXI”. (Consello de Goberno do 29 de novembro de 2022).
  Apróbase por asentimento.
 8. Informe sobre os convenios asinados pola Universidade de Vigo no mes de novembro de 2022.
  A comisión dáse por informada.
 9. Aprobación, se procede, da aceptación pola Universidade de Vigo da doazón de equipos informáticos para uso de estudantes.
  Apróbase por asentimento.
 10. Rogos e preguntas.
  Non hai.