Outras publicacións

Los Consejos Sociales ante la Agenda 2030

Los Consejos Sociales ante la Agenda 20302022-05-23T11:47:55+00:00

Project Description

É esta unha publicación sobre as achegas dos Consellos Sociais á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostenible. En 2015, as Nacións Unidas aprobaron por unanimidade una axenda global con horizonte 2030 que persigue poñer fin á pobreza, proteger el planeta y garantir que todas as personas vivan en paz e prosperidade.

O éxito desta axenda require o compromiso de organizacións públicas, privadas e da sociedade no seu conxunto, co que o papel dos Consellos Sociais como órganos de representación da sociedade na universidade é clave desde o seu potencial transformador e como nexo de unión entre distintos axentes.

A presente publicación recolle parte desta actividade e impacto, recompilando e analizando proxectos desenvolvidos polos Consellos Sociais entre 2015 e 2019, con máis de 42.000 beneficiarios directos e a implicación de máis de 550 organizacións públicas e privadas.

O estudo só ten versión en español.